PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ZPÍVÁME JEŽÍŠKOVI (dále jen „Pravidla soutěže“)

 1. Základní pojmy
  1. Pořadatel: Pořadatelem pěvecké soutěže je Spolek pro tradiční Vánoce se sídlem Palackého 740/1, IČO:03385795, DIČO: CZ03385785, zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze: oddíl   L, vložka 61250(dále jen „Pořadatel„).
  2. Zpíváme Ježíškovi je pěvecká soutěž, jejímž hlavním smyslem je spojení účastníků v obnově tradičního pojetí adventu a Vánoc, vzájemné sdílení radosti z objevování krásy tradice a edukace společnosti o zvycích našich předků.
   Výhry v soutěži jsou zaměřené především na souvislosti s prezentací tradiční adventně vánoční kultury a pořadatel si vyhrazuje právo, je v průběhu 1. kola doplnit.

Výhry jsou:
Hlavní výhra: Nejlepších 12 účastníků. Právo vystoupit na závěrečném slavnostním koncertu Zpíváme Ježíškovi s živým přenosem na TV Noe a partnerských kanálů projektu Náš Ježíšek
1. místo: Vstupenky pro 3 osoby (vítěz + 2 osoby doprovod) na koncert Dagmar Peckové
2. místo: Vstupenky pro 3 osoby (2.v pořadí + 2 osoby doprovod) na koncert Jiřího Pavlici
3. místo: Vstupenky pro 3 osoby (3.v pořadí + 2 osoby doprovod) na koncert Petra Kroutila a Original Vintage Orchestra
3. – 12. místo: CD patronů soutěže
1. – 50. místo: Hrneček Náš Ježíšek

 1. Soutěž Zpíváme Ježíškovi je dvoukolová. Příjem písní pro 1.kolo adventní probíhá od vyhlášení 1.12. 2020 do 24.12.2020, do 16:00 hodin. 2. kolo vánoční probíhá od 24.12.2020, 16.00 hodin do  4.1. 2021
  Hlasování pro obě kola probíhá do 6.1. 2021, 12:00 hodin.
 2. Podmínkou zařazení do soutěže, je pro 1.kolo sdílení odkazu na vlastní videa do aplikace na profilu Facebook.com/nasJezisek nebo na www.nasjezisek.cz . Pro hlasování po ukončení funkce aplikace (24.12. 2020, 16:00 hodin) a pro zařazení soutěžícího do 2. kola je podmínkou zaslaní videa na email: produkce@nasJezisek.cz.
 3. Platné video musí pro 1.kolo obsahovat pěveckou interpretaci účastníka adventní písně (nikoliv vánoční koledy) , pro 2. kolo musí video obsahovat interpretaci účastníka vánoční písně či koledy.
  Interpretace může být bez doprovodu, s doporučeným i vlastním doprovodem.
 4. Pokud účastník nahraje více videí do 1.kola, bude mu do závěrečného počtu lajků započítáno pouze video s největším počtem lajků.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit a odstranit z prezentace soutěžních video, které nebude žánrově souhlasit či bude obsahovat vulgární, či rasově nebo nábožensky urážlivé projevy a výrazy.
 6. Účastník je každá fyzická osoba, která má profil na sociální síti Facebook  a splní podmínky účasti v soutěži tím, že se v době platnosti soutěže zašle video s označením účinkujícího na email: produkce@nasJezisek.cz.
 7. Účastník smí sdílet video intepretaci dítěte, pokud je jeho právním zástupcem nebo je osobou, která má souhlas právního zástupce dítěte se sdílením (např. učitelé základních a  uměleckých škol). Sdílením přebírá odpovědnost za zveřejnění videonahrávky s nezletilou osobou.
 8. Registrace znamená okamžik, kdy se Účastník registruje do soutěže, a to tak, že schválí přístup aplikace k základním údajům osobního profilu nebo zašle video s označením interpreta na email produkce@nasJezisek.cz. Vložením či zasláním videa vyjadřuje účastník pořadateli souhlas s marketingovým využitím osobních údajů ve smyslu ustanovení článku 7 těchto pravidel (dále jen „Registrační údaje„).
 9. Výherce je účastník, který v pořadí určeném konečným počtem lajků dosáhne na danou výherní pozici dle odstavce 1.2 těchto pravidel. Konečný počet lajků je součtem lajků 1. adventního i 2. vánočního kola ze všech výše uvedených profilů projektu Náš Ježíšek na sociálních sítích. Sčítá se pouze počet lajků na profilu Náš Ježíšek.
 10. Výhra dle odstavce 1.2 těchto pravidel bude předána v rámci závěrečného koncertu jeho účastníkům nebo zaslána výherci prostřednictvím služby Zásilkovna.
 11. Oznámení o výhře je informace zaslaná na emailovou adresu účastníka. Umístění se takto oznamuje pouze výhercům. A to do 1. dne od ukončení druhého kola prvním 12 výhercům, kteří se stávají účastníky programu závěrečného koncertu a druhým 12 jakožto jejich náhradníkům pro účast na programu závěrečného koncertu. Výherci účasti na koncertu musí do 2. dne od ukončení druhého kola informovat o přijeté účasti na koncertu, aby v případě odmítnutí bylo možno zajistit účastníka z řad náhradníků.
  Výherci na dalších výherních pozicích budou informováni emailovou zprávou do 10 dnů od ukončení soutěže.
 12. Emailová adresa Účastníka je primární uvedená adrese na facebookovém profilu Účastníka.
 13. Všeobecná ustanovení
  1. Každý Účastník se může zaregistrovat jenom jedenkrát v průběhu doby platnosti soutěže. Princip  spočívá v tom, že se 1. Kole Účastník zaregistruje do aplikace soutěže a nasdílí odkaz na svá video vystoupení. Ve 2.kole zašle video na email: produkce@nasJezisek.cz.
  2. Účastník nemůže vyhrát opakovaně.
  3. Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou má uvedenou ve svém osobním facebook profilu jako primární. Informován elektronickou emailovou zprávou bude do 14. dne od skončení soutěže v Aplikaci.
  4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této soutěže včetně všech zakládajících členů pořádajícího Spolku pro tradiční Vánoce.
  5. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v Aplikaci uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
  6. Vyloučen ze soutěže je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že při Registraci do Aplikace uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do Aplikace přihlásí více než jedenkrát pod pozměněnou identitou.
  7. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
  8. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
  9. Účast v soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
  10. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické emailové zprávy Výherci na e-mailovou adresu Výherce, kterou uvedl při vyplňování Registračního formuláře v rámci Registrace do Aplikace.
  11. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
  12. Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
  13. Správu Registračních údajů zajišťuje pro Pořadatele Koordinátor.
 14. Reklamace v rámci soutěže
  1. Reklamace mohou být podány prostřednictvím emailové zprávy na adrese produkce@nasJezisek.cz nebo podány poštou na adresu sídla Pořadatele s nápisem na obálce „Zpíváme Ježíškovi– stížnost“.
  2. Všechny reklamace týkající se soutěže budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.
 15. Ochrana osobních údajů
  1. Účastí v Aplikaci každý Účastník:

a) dává Pořadateli a Koordinátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;

b) dává Pořadateli, jako správci a Koordinátorovi jako zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání Výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Aplikace a předáváním Výhry (dále jen „snímek„) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.
  2. Úplná Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici v aplikaci soutěže. Účast v soutěži je dobrovolná a Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
  3. Registrací do soutěže Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním v aplikaci této soutěže a její prezentaci na uvedených profilech projektu Náš Ježíšek a na www.nasJezisek.cz, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.
  5. Tato Pravidla, soutěže a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.
  6. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook ani Instagram či dalších.
  7. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Praze dne 1.12. 2020