Home Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

  1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Spolek pro tradiční Vánoce se sídlem Palackého 740/1, Praha 1 – Nové Město, IČ:03385795, DIČ: CZ03385795 zapsaný vespolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61250 (dále jen „Spolek pro tradiční Vánoce“). Pokud nás budete chtít kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím zaslání dopisu do adresy našeho sídla nebo zasláním e-mailu na adresu info@nasjezisek.cz. Subjektem osobních údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která se jakýmkoliv způsobem a ze své vlastní svobodné vůle podílí na činnosti Spolku pro tradiční Vánoce nebo podporuje činnost či aktivity Spolku pro tradiční Vánoce. Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, především pak v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.

  1. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek pro tradiční Vánoce o Vás zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, místo bydliště, povolání, e-mail a IP adresa.

  • ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O AKTIVITÁCH

Kromě osobních údajů uvedených v bodu II. Spolek pro tradiční Vánoce zaznamenává, uchovává a zpracovává údaje o on-line, či off-line aktivitách subjektu osobních údajů, zejména pak monitoruje otevírání e-mailů zaslaných od Spolku pro tradiční Vánoce, monitoruje aktivitu subjektu osobních údajů na webových stránkách Spolku pro tradiční Vánoce. Spolek pro tradiční Vánoce může všechny osobní údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu osobních údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

  1. PROFILOVÁNÍ SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek pro tradiční Vánoce si vyhrazuje právo subjekty osobních údajů a osobní údaje spojovat do logických celků a profilovat na jejich základě subjekty osobních údajů.

  1. ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem následné komunikace mezi Spolkem pro tradiční Vánoce a subjektem osobních údajů. Předmětem komunikace bude především avšak nejen informování o aktivitách Spolku pro tradiční Vánoce. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje mohou být také zpracovávány pro marketingové účely Spolku pro tradiční Vánoce. Pro tento účel mohou být zpracovávány po dobu tří let.

  1. ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud subjekt osobních údajů udělí souhlas se zveřejněním údajů bude na webových stránkách Spolku pro tradiční Vánoce zveřejněno jeho jméno, příjmení, město bydliště a povolání. Subjekt osobních údajů má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

  • SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.

 

  • EXTERNÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí Spolek pro tradiční Vánoce, osobní údaje však pro Spolek pro tradiční Vánoce mohou zpracovávat poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které Spolek pro tradiční Vánoce využívá nebo využívat bude.

  1. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.